Khuyến mãi lắp điện thoại cố định và fax Viettel tháng 02 2020